top of page
 • BVNA

San José Charter Review Commission

Last summer, twenty-three residents from across the City of San José were appointed to discuss potential changes to the City’s charter. Now, they’re looking to hear your ideas on how the City Charter can best serve its residents and community members. The last Charter Review Commission was 1985, so this is a major opportunity to evaluate the balance of power and the ways in which the public’s voice is considered in government decision-making.


At the end of the year, the Commission will deliver recommendations to Council that have the potential to shape the future of San José, and they need your input on how to improve accountability, representation and inclusion at City Hall!


Here’s how to participate:

 1. Attend a public hearing and share your ideas: (interpretation available):

  • June 28 - Mon. 6 - 8pm - General input on potential recommendations

  • July 29 - Thurs. 6 - 8pm - Voting & Elections and Government Structure

  • Aug 25 - Wed. 6 - 8pm - Government Structure and Policing & Municipal Law

  • Sept 25 - Sat. 11am - 1pm - Policing & Municipal Law and Accountability & Inclusion

  • Nov 6 - Sat. 11am - 1pm - Feedback on draft reports

Learn more, find meeting and public hearing times, and sign up for notifications: https://www.sanjoseca.gov/charter-review-commissionMùa hè năm ngoái, 23 cư dân từ khắp Thành Phố San José đã được chỉ định để thảo luận về những thay đổi tiềm năng đối với hiến chương của Thành Phố. Giờ đây, họ đang muốn lắng nghe ý kiến ​​của quý vị về cách Hiến Chương Thành Phố có thể phục vụ tốt nhất cho cư dân và thành viên trong cộng đồng thành phố. Cơ hội để sửa đổi Hiến Chương Thành Phố là khá hiếm và quý vị đang có cơ hội để đánh giá sự cân bằng quyền lực và cách thức mà tiếng nói của công chúng được xem xét trong các quá trình ra quyết định về chính quyền.


Vào cuối năm, Ủy Ban sẽ đưa ra các khuyến nghị cho Hội Đồng, có khả năng định hình tương lai của của San José, và họ cần ý kiến ​​đóng góp của quý vị về cách nâng cao trách nhiệm giải trình, sự đại diện và sự toàn diện tại Tòa Thị Chính!


Đây là cách tham gia:

1. Tham dự một buổi điều trần công khai và chia sẻ ý tưởng của quý vị: (có sẵn thông dịch):

 • Ngày 28 tháng Sáu - Thứ Hai, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối - Ý kiến đóng góp chung về các khuyến nghị tiềm năng

 • Ngày 29 tháng Bảy - Thứ Năm, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối - Bỏ Phiếu & Bầu Chọn và Cơ Cấu Chính Quyền

 • Ngày 25 tháng Tám - Thứ Tư, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối - Cơ Cấu Chính Quyền và Lực Lượng Cảnh Sát & Luật Thành Phố

 • Ngày 25 tháng Chín - Thứ Bảy, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều - Lực Lượng Cảnh Sát & Luật Thành Phố, Trách Nhiệm Giải Trình & Sự Toàn Diện

2. Tìm hiểu thêm, tìm thông tin về thời gian diễn ra các cuộc họp và phiên điều trần công khai, đồng thời đăng ký nhận thông báo tại: http://bit.ly/sanjosecitycharter


El verano pasado, se nombró a veintitrés residentes de toda la Ciudad de San José para debatir posibles cambios a los Estatutos de la Ciudad. Ahora, se quiere conocer sus ideas sobre cómo los Estatutos pueden servir mejor a sus residentes y miembros de la comunidad. La oportunidad de revisar los Estatutos de la Ciudad es poco frecuente y brinda la posibilidad de evaluar el equilibrio de poderes y las formas en que se tiene en cuenta la voz de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones del gobierno.


Al final del año, la Comisión presentará recomendaciones ante el Concejo que tienen el potencial de dar forma al futuro de San José. Se necesita la opinión de la comunidad sobre cómo mejorar la rendición de cuentas, la representación y la inclusión en el Ayuntamiento.


A continuación, se muestra cómo participar:

Asista a una audiencia pública y comparta sus ideas (interpretación disponible):

 1. Lunes 28 de junio, de 6 p.m. a 8 p.m. Opiniones generales sobre posibles recomendaciones

 2. Jueves 9 de julio, de 6 a 8 p.m. Votaciones y elecciones, y estructura de gobierno

 3. Miércoles 25 de agosto, de 6 a 8 p.m. Recomendaciones acerca de la estructura de gobierno y de la legislación municipal y policial

 4. Sábado 25 de septiembre, de 11 a.m. a 1 p.m. Legislación municipal y policial, rendición de cuentas e inclusión

Obtenga más información, encuentre horarios de reuniones y audiencias públicas y regístrese para recibir notificaciones: http://bit.ly/sanjosecitycharter
Comments


bottom of page