top of page
  • BVNA

Do You Need Help Paying Rent?If you have been impacted by COVID-19 and need help paying back rent, you must apply to the state’s rental assistance program by March 31, 2022 to receive assistance. If you have already applied, make sure your application is complete - you do not need to reapply. Renters must still pay rent for the month of April. For more information, visit HousingIsKey.com or call 833-430-2122.


Please note: Priority assistance will be given to income-eligible households most at-risk of eviction.


---------------------------------------------------------------------------


Si ha sido afectado por COVID-19 y necesita ayuda para pagar el alquiler atrasado, debe presentar una solicitud al programa de asistencia de alquiler del estado antes del 31 de marzo de 2022 para recibir asistencia. Si ya ha presentado una solicitud, asegúrese de que su solicitud esté completa; no necesita volver a presentar una solicitud. Los inquilinos aún deben pagar el alquiler del mes de abril. Para obtener más información, visite HousingIsKey.com o llame al 833-687-0967.


---------------------------------------------------------------------------


Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và cần trợ giúp để trả lại tiền thuê nhà, bạn phải nộp đơn cho chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà trước ngày 31 tháng 3 năm 2022. Nếu bạn đã ghi danh, hãy hoàn tất mọi thông tin trong đơn của bạn đã và bạn không cần phải đăng ký lại. Người thuê nhà vẫn phải trả tiền thuê trong tháng Tư. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập HousingIsKey.com hoặc gọi 833-430-2122.


Xin lưu ý: Các hộ gia đình đủ điều kiện và có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà cao nhất sẽ được ưu tiên hỗ trợ.

Comments


bottom of page