top of page
  • BVNA

May 25 City Council Hearings on Google Project, Amended DSAP, and Diridon Housing Plan


Join the City Council on May 25, 2021 for public hearings to consider approving Google’s Downtown West Project, the City’s Amended Diridon Station Plan, and Diridon Affordable Housing Implementation Plan. There will be opportunity for public comments. To learn more and participate, visit https://www.diridonsj.org/general-events/cc-spring2021


Acompáñenos el 25 de mayo para la junta pública del Concejo Munipal para considerar aprobaciónes del Proyecto ‘Downtown West’ de Google, del Plan de la Estación Diridon Enmendado, y el Plan de Implementación de Viviendas Asequibles de Diridon. Habrán oportunidades para comentarios públicos. Para obtener más información, visite https://www.diridonsj.org/general-events/cc-spring2021


Hãy tham gia buổi điều trần công khai trực tuyến của Hội Đồng Thành Phố vào ngày 25/5/21 để phê duyệt Dự Án của Google Phía Tây Trung Tâm Thành Phố, Sửa Đổi Kế Hoạch Ga Diridon của Thành Phố, và Kế Hoạch Nhà Ở Trợ Cấp Diridon. Buổi họp sẽ có cơ hội cho quý vị chia sẻ ý kiến. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập https://www.diridonsj.org/general-events/cc-spring2021

Comments


bottom of page