top of page
  • BVNA

San Jose Has New Council District BoundariesSAN JOSE HAS NEW COUNCIL DISTRICT BOUNDARIES. San José has new Council District boundaries due to required redistricting. Your Council District may have changed. View the new Council District boundaries here: https://gis.sanjoseca.gov/maps/ccdlookup/


Redistricting is the required process of redrawing the political boundaries for elective offices. This process takes place every 10 years, after the U.S. Census, to equalize populations among elective districts. San José’s new council district boundaries went into effect February 11, 2022.


San José tiene nuevos límites de distritos del Concejo debido a la redistribución de distritos requerida. Es posible que su distrito del Concejo haya cambiado. Vea los nuevos límites de los distritos del Concejo aquí:


La redistribución de distritos es el proceso necesario de rediseño de los límites políticos para cargos electivos. Este proceso se lleva a cabo cada 10 años, después del censo efectuado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, para igualar las poblaciones entre los distritos electivos. Los nuevos límites de distritos del Concejo de San José entraron en vigencia el 11 de febrero de 2022.


San José có ranh giới mới cho Khu Vực Hội Đồng do yêu cầu phân chia lại. Khu vực hội đồng của quý vị có thể đã thay đổi. Xem các ranh giới quận hội đồng mới tại đây:


Phân chia lại khu vực là quá trình bắt buộc để quy hoạch lại ranh giới chính trị cho các văn phòng bầu cử. Quá trình này diễn ra 10 năm một lần, sau Việc Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, để cân bằng dân số giữa các khu vực bầu cử. Các ranh giới khu vực hội đồng mới của San José có hiệu lực từ ngày 11 tháng 2 năm 2022.


由於需要重新劃分,聖荷西有新的選區邊界。您的選區可能有變更。在此查看新的新劃分選區:


重新劃分選區是為選舉辦公室重新劃分政治邊界的必要過程。這一過程每10年進行一次,在美國人口普查後進行,以平衡各選區的人口。聖荷西新的選區邊界於2022年2月11日生效。

Comments


bottom of page