top of page
  • BVNA

Santa Clara County Returns to Purple Tier of COVID-19 restrictions as of Monday. Nov. 16, 2020

Updated: Nov 28, 2020


On Monday, Nov. 16, just as Santa Clara County was preparing to return to the Red Tier of COVID restrictions, California Gov. Newsom announced that along with the majority of California counties, Santa Clara County would be required to go back to the restrictions of the most severe tier – Purple. (https://covid19.ca.gov/safer-economy/ ) This measure is being taken to restrict the spread of the virus.


Read the County’s news release https://www.sccgov.org/.../press-release-11-16-2020...

The State’s guidance for Purple Tier operations (https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/) provides detailed information on the restrictions, but key specifics that Santa Clara officials mentioned in a press conference on Nov. 16 include:

  • • No indoor dining allowed

  • • No indoor gatherings

  • • No bar operations indoors, and outdoors only with food service

  • • No indoor museums, zoos, etc.

  • • Gyms and fitness centers may only operate outdoors

  • • Retail allowed indoors with restriction to 25% capacity

  • • Personal care services allowed indoors, guidance applies

Specifics on the State-mandated restrictions under the Purple Tier can be found on the State’s Blueprint for a Safer Economy https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

-------------------------------------------------

El lunes 16 de noviembre, justo cuando el condado de Santa Clara se preparaba para regresar al Nivel Rojo de las restricciones de COVID, el gobernador de California Newsom anunció que, junto con la mayoría de los condados de California, el condado de Santa Clara tendría que volver a aplicar las restricciones del nivel más severo - Morado. (https://covid19.ca.gov/safer-economy/) Se está tomando esta medida para restringir la propagación del virus.

Lea el comunicado de prensa del condado https://www.sccgov.org/.../press-release-11-16-2020...

La guía del estado para las operaciones del Nivel Morado (https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/) proporciona información detallada sobre las restricciones, pero detalles clave que los funcionarios de Santa Clara mencionaron en una conferencia de prensa el 16 de noviembre incluyen:

• No se permite comer en el interior

• No se permiten reuniones en interiores

• No hay operaciones de bar en el interior y al aire libre solo con servicio de alimentos

• No se permiten ir a museos, zoológicos, interiores etc.

• Los gimnasios y centros de fitness solo pueden funcionar al aire libre

• Tiendas minoristas permitidas en interiores con restricción al 25% de capacidad

• Servicios de cuidado personal permitidos en interiores, se aplica orientación

Los detalles sobre las restricciones impuestas por el estado bajo el Nivel Morado se pueden encontrar en el Plan Estatal para una Economía más Segura https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

---------------------------------------------

Quận Hạt Santa Clara Áp Dụng Lại Các Hạn Chế của Mức Độ Màu Tím do COVID-19 vào thứ Hai, 16 tháng Mười Một, 2020

Vào thứ Hai, 16 tháng Mười Một, khi Quận Hạt Santa Clara đang chuẩn bị áp dụng lại các hạn chế của Mức Độ Đỏ do COVID, Thống Đốc California, Newsom, đưa ra tuyên bố là Quận Hạt, Santa Clara cùng với các quận hạt lớn trong California cần phải quay lại áp dụng các hạn chế khắc khe nhất – Mức Độ Tím (https://covid19.ca.gov/safer-economy/ ) tuyên bố này đưa ra nhằm hạn chế việc lây lan của vi-rút.

Đọc tin tức cập nhật mới của Quận Hạt qua https://www.sccgov.org/.../press-release-11-16-2020...

Hướng dẫn của Tiểu Bang về các hoạt động của Mức Độ Màu Tím (https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/) cung cấp chi tiết tin tức về các hạn chế, nhưng những điều quan trọng cụ thể mà nhân viên Santa Clara đề cập đến trong buổi họp vào ngày 16 tháng Mười Một bao gồm:

• Không được ăn uống bên trong

• Không được tụ tập bên trong

• Các quán bar không được hoạt động bên trong, các nước uống có chất cồn chỉ được bán chung với thức ăn

• Các viện bảo tàng, thảo cầm viên, v.v. không được hoạt động bên trong

• Các trung tâm tập thể dục thể thao chỉ được hoạt động bên ngoài.

• Các cửa tiệm buôn bán được phép hoạt động ở năng xuất 25%

• Các dịch vụ cá nhân được phép hoạt động bên trong, nhưng cần phải tuân theo các hướng dẫn

Chi tiết các hạn chế bắc buộc của Tiểu Bang theo Mức Độ Màu Tím có thể đọc ở trang Blueprint for a Safer Economy (Thiết Kế để có một Kinh Tế An Toàn Hơn) của Tiểu Bang https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

-----------------------------------------

正当圣塔克拉拉县准备重返COVID红色等级限制时,加州州长Newsom于11月16日(星期一)宣布,圣塔克拉拉县将被要求与大多数加州其他各县一样恢复限制最严重的等级 -- 紫色。 (https://covid19.ca.gov/safer-economy/)此措施是为了限制病毒的传播。

请参阅县政府的新闻稿https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/press-release-11-16-2020-moving-to-purple-tier.aspx

加州紫色风险等级操作指南(https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/)提供了有关限制的详细信息。县政府官员在11月16日的新闻发布会上提到的关键内容包括:

不允许室内用餐

不允许室内聚会

不允许于室内运作酒吧,只可以在室外用餐时运作

关闭室内博物馆、动物园等

健身房和健身中心只允许于室外运作

允许室内零售业务,但容量限制为25%

允许在室内提供个人护理服务,需遵守操作指南的指导

有关州政府的紫色风险等级限制的详细信息,请参见加州的《更安全的经济蓝图》 https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

------------------------------------

正當聖塔克拉拉縣準備重返COVID紅色等級限制時,加州州長Newsom於11月16日(星期一)宣布,聖塔克拉拉縣將被要求與大多數加州其他各縣一樣恢復限制最嚴重的等級 -- 紫色。 (https://covid19.ca.gov/safer-economy/)此措施是為了限制病毒的傳播。

請參閱縣政府的新聞稿https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/press-release-11-16-2020-moving-to-purple-tier.aspx

加州紫色風險等級操作指南(https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/)提供了有關限制的詳細信息。縣政府官員在11月16日的新聞發布會上提到的關鍵內容包括:

不允許室內用餐

不允許室內聚會

不允許於室內運作酒吧,只可以在室外用餐時運作

關閉室內博物館、動物園等

健身房和健身中心只允許於室外運作

允許室內零售業務,但容量限制為25%

允許在室內提供個人護理服務,需遵守操作指南的指導

有關州政府的紫色風險等級限制的詳細信息,請參見加州的《更安全的經濟藍圖》 https://covid19.ca.gov/safer-economy/.

Comments


bottom of page