top of page
  • BVNA

Community Meeting - Google Project Community Benefits

Join us for a virtual community meeting on Saturday, April 17 at 10:00am-12:00pm to learn about the Google Downtown West Project Development Agreement and Community Benefits. There will be interpretation in Spanish and Vietnamese. Group discussions facilitated by community partners SOMOS Mayfair and the African American Community Service Agency. Learn more & find zoom link: https://www.diridonsj.org/general-events/community-meeting-spring2021


-----------------------


Acompáñenos en una reunión comunitaria virtual para en Sábado 17 de abril, 10:00am – 12:00pm a conocer el Acuerdo de Desarrollo del Proyecto Downtown West de Google y Beneficios para la Comunidad. Habrá interpretación en español y vietnamita en ambas reuniones. Debates en grupo facilitados por los socios comunitarios por SOMOS Mayfair y Agencia de Servicios Comunitarios Afroamericanos. Encuentra el enlace de zoom en: https://www.diridonsj.org/general-events/community-meeting-spring2021


----------------------


Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng Tư, 2021


10:00 sáng - 12:00 trưa: Tham gia với chúng tôi tại cuộc họp cộng đồng ảo để tìm hiểu về thỏa thuận phát triển cho dự án Downtown West của Google và Lợi Ích Cộng Đồng. Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ có tại. Các cuộc thảo luận nhóm sẽ được dẫn dắt bởi SOMOS Mayfair và Cơ Quan Dịch Vụ Cộng Đồng Người Mỹ gốc Phi. Tìm liên kết thu phónghttps://www.diridonsj.org/general-events/community-meeting-spring2021

Comments


bottom of page